فصلنامه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی اﻧﻘﻠﺎب اﺳﻠﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﯾﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﺠﺎد ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل آرا، اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آراء و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای (ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ) رهبر معظم اﻧﻘﻠﺎب اﺳﻠﺎﻣﯽ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ازاﯾﻦرو، از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺪرﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ دعوت ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻘﺎﻟﺎت و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﺮوری، ﮐﻮﺗﺎه، ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی، روشﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی، ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ) در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی اﻧﻘﻠﺎب ﺳﻠﺎﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

محورهای اصلی فصلنامه:

1-اقتصادی، زیربنایی و تولیدی
2-سیاسی، دفاعی و امنیتی
3-حقوقی و قضایی
4-علمی، فرهنگی و اجتماعی

 • حوزۀ تخصصی: مسائل انقلاب اسلامی
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • زمان داوری: میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقاله کمتر از 4 ماه
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس 
 • نمایه‌شده: بله
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد و رایگان (تمام متن)
 • ایمیل مجله:               irsjournal@chmail.ir
 • ارسال فایل گواهی مشابهت یابی به همراه فایل مقاله الزامی است.
 • ماخذ مشابهت یابی مورد تایید:  سامانه همانند جو و سمیم نور
 • نویسندگان محترم دقت بفرمایند:  مقالاتی وارد مرحله ارزیابی اولیه و داوری می شوند که نتیجه مشابهت یابی آن کمتر از 20% باشد.

دریافت فایلهایی که نویسندگان ملزم به تکمیل ،امضا، اسکن و ارسال به همراه مقاله ی خود به فصلنامه می باشند     

                                     1-فرم تعارض منافع       2-فرم تعهد نشر(حق تالیف)      


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را بررسی و مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آن برخورد می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-190 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان